تبلیغات

بسمه تعالی

این وبسایت طبق برنامه ریزی های ما حد اکثر تا هفته ی اتی بیش از 10000 باز دید کننده خواهد داشت
وبهترین راه و کم هزینه ترین راه شما تبلیغ در این وبسایت می باش
د

توجه: تبلیغات شما در دو جای این وبسایت قرار میگیرد


نرخ تبلیغات با تخفیف
بهاری1ماه

1 هفته

1 روزه

1000

3000

500

                             
  پایین هدر 

 

 

1ماه

1 هفته

1 روزه

1000

3000

500

 سمت راست

 

 

    

 


     برای اطلاعات بیشتر بااین شماره تماس حاصل نمایید :

09385301602